Home

Persoane juridice

Servicii Persoane Juridice

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 (DGITL) are ca obiect de activitate stabilirea, încasarea, constatarea și urmărirea impozitelor și taxelor locale, a amenzilor, precum și a altor sume ce fac venit la bugetul local.

Ce face acest Serviciu

Cetățenii Sectorului 6, persoanele juridice, au obligația să-și plătească aici impozitele și taxele locale, amenzile de circulație, taxele judiciare de timbru etc. Tot la DGITL își declară online bunurile supuse impozitării (clădiri, terenuri, mijloace de transport) și primesc informații cu privire la actele necesare, termenele și mijloacele de plată, modul de completare a tipizatelor, condițiile de eliberare a certificatelor de atestare fiscală și multe altele.

ATENȚIE! TOATE DOCUMENTELE TREBUIE SĂ LE DEPUI ONLINE

Pentru a evita cozile la ghișee, a reduce timpul de răspuns, dar și pentru a asigura trasabilitatea solicitărilor, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate și alte asemenea vor depune cereri/declarații/documente doar prin platforma online, care poate fi accesată la adresa taxelocale6.ro/impozite_taxe_primariesector6/declaratiionline, dar și prin Poștă. Pașii privind înrolarea și crearea contului îi poți găsi aici!

Tot ce trebuie să știi despre plata impozitelor și taxelor

 • Impozitele pot fi achitate după un calendar stabilit prin Codul Fiscal. Astfel, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport se plătesc anual, în două rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie (inclusiv).
 • Dacă plătești cu anticipație, până la 31 martie (inclusiv),  tot impozitul anual, vei primi o bonificație de până la 10%.
 • După expirarea termenului de plată, se calculează majorări de întârziere. Conform articolului 183 din Legea 207/2015, nivelul acestor majorări este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate.

În ce situații trebuie să depui o declarație fiscală

 • Dacă ai cumpărat o mașină în leasing financiar;
 • Dacă ai amplasat o reclamă la spațiul comercial;
 • Dacă ai obținut un contract de ocupare a domeniului public;
 • Dacă ai schimbat sediul/punctul de lucru și deții un mijloc de transport (pentru transferul mașinii de pe o adresă pe alta);
 • Dacă ai schimbat destinația unei clădiri;
 • Dacă ai vândut un apartament, un teren sau un garaj.

Declarația fiscală trebuie depusă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data consemnată a situațiilor de mai sus.   

PROGRAM DE LUCRU

Toate cele 4 centre DGITL funcționează după următorul program:

 • Luni: 08.30 – 16.30
 • Marți: 08.30 – 16.30
 • Miercuri: 08.30 – 18.30
 • Joi: 08.30 – 16.30
 • Vineri: 8.30 – 14.00

 

 

E-MAIL

Dacă vrei să trimiți o sugestie sau o reclamație privitoare la activitatea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6, ne poți scrie la: asistenta@taxelocale6.ro

TELEFON

Pentru oricare dintre cele 4 centre DGITL, poți suna la numărul unic 021 413 77 90.

 

 

Pentru a evita cozile la ghișee, a reduce timpul de răspuns, dar și pentru a asigura trasabilitatea solicitărilor, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate și alte asemenea vor depune cereri/declarații/documente doar prin platforma online, care poate fi accesată la adresa taxelocale6.ro/impozite_taxe_primariesector6/declaratiionline, dar și prin Poștă. Pașii privind înrolarea și crearea contului îi poți găsi aici!

 

Fără copii după acte!

Nu cerem copii după actele emise de alte instituții ale statului, pe care le putem obține printr-un protocol, sau pe care le avem deja scanate în sistem.

Așadar, vă scutim de drumurile inutile între ghișee și renunțăm la dosarul cu șină!

Legea nr. 9/2023, pentru modificarea și completarea OUG 41/2016 (privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative) are termen de implementare până la data de 1 iulie 2023. Astfel, conform acestei legi, înregistrarea unei cereri nu va fi condiționată de depunerea în copie a documentelor emise de alte instituții publice.

DGITL Sector 6 a implementat încă din 2022 acest mod de lucru: nu cerem acte care există în sistemul altor autorități publice.

Însă ATENȚIE! Trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare a solicitării voastre se poate prelungi, până când DGITL Sector 6 intră în posesia documentelor solicitate celorlalte instituții.

 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale / cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor juridice; [pdf] [word]
 • Act dobândire (copie conform cu originalul);
 • Evidență contabilă, după caz;
 • Copie CUI;
 • Delegație și copie CI delegat.

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 • Autorizația de construire (copie conform cu originalul);
 • Anunțul de începere a lucrărilor, înregistrat la organul emitent al autorizației de construire (după caz);
 • Proces verbal de recepție (copie conform cu originalul);
 • Fișă de calcul privind regularizarea taxei, la terminarea lucrărilor de construire;
 • Memoriu tehnic sau certificat de edificare/atestare;
 • Notă contabilă;
 • Balanța de verificare analitică;
 • Analitic cont 231 cu evidențierea plăților către organul emitent al autorizației de construire, I.S.C și copii ale documentelor de plată;
 • Declarație pe propria răspundere din partea administratorului societății, din care să rezulte că la adresa imobilului nu desfășoară activități economice, nu se deduc cheltuieli cu utilitățile, nu sunt înregistrate puncte de lucru sau sedii secundare.
 • Actul de dobândire (copie conform cu originalul);
 • Fișa bunului imobil;
 • Notă contabilă;
 • Balanța de verificare;
 • Contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire și orice altele documente justificative din care să rezulte destinația clădirii (unde este cazul).
 • Adeverință de la asociația de proprietari din care sa rezulte dacă la adresa imobilului se desfășoară activități economice și/sau dacă acesta este folosit pentru locuit (unde este cazul);
 • Declarație pe propria răspundere din partea administratorului societății, din care să rezulte că la adresa imobilului nu desfășoară activități economice, nu se deduc cheltuieli cu utilitățile, nu sunt înregistrate puncte de lucru sau sedii secundare.
 • Proces verbal de licitație (copie conform cu originalul);
 • Act adjudecare (copie conform cu originalul);
 • Notă contabilă;
 • Balanța de verificare;
 • Contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire și orice altele documente justificative din care să rezulte destinația clădirii (unde este cazul);
 • Adeverință de la asociația de proprietari din care să rezulte dacă la adresa imobilului se desfățoară activități economice și/sau dacă este folosit pentru locuit (unde este cazul);
 • Declarație pe propria răspundere din partea administratorului societății, din care să rezulte că la adresa imobilului nu desfășoară activități economice, nu se deduc cheltuieli cu utilitățile, nu sunt înregistrate puncte de lucru sau sedii secundare.
 • Contractul de leasing financiar;
 • Raport de evaluare pentru impozitare și recipisa ANEVAR (original sau copie conform cu originalul);
 • Balanța de verificare;
 • Contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire și orice altele documente justificative din care să rezulte destinația clădirii (unde este cazul);
 • Adeverință de la asociația de proprietari din care să rezulte dacă la adresa imobilului se desfășoară activități economice și/sau dacă este folosit pentru locuit (unde este cazul);
 • Declarație pe propria răspundere din partea administratorului societății, din care să rezulte că la adresa imobilului nu desfășoară activități economice, nu se deduc cheltuieli cu utilitățile, nu sunt înregistrate puncte de lucru sau sedii secundare.
 • Rezilierea contractului de leasing (copie conform cu originalul);
 • Procesul verbal de predare-primire al bunului (copie conform cu originalul);
 • Raportul de evaluare necesar înregistrarii în contabilitate;
 • Balanța de verificare;
 • Contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire și orice altele documente justificative din care să rezulte destinația clădirii (unde este cazul);
 • Adeverință de la asociația de proprietari din care sa rezulte dacă la adresa imobilului se desfășoară activități economice și/sau dacă este folosit pentru locuit (unde este cazul);
 • Declarație pe propria răspundere din partea administratorului societății, din care să rezulte că la adresa imobilului nu desfășoară activități economice, nu se deduc cheltuieli cu utilitățile, nu sunt înregistrate puncte de lucru sau sedii secundare.
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale / cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor juridice; [pdf] [word]
 • Raport de evaluare pentru impozitare și recipisa ANEVAR (original sau copie conform cu originalul);
 • Balanța analitică – cont 212 pe elemente componente;
 • Contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire și orice altele documente justificative din care să rezulte destinația clădirii (unde este cazul);
 • Adeverință de la asociația de proprietari din care să rezulte dacă la adresa imobilului se desfășoară activități economice și/sau dacă este folosit pentru locuit (unde este cazul);
 • Declarație pe propria răspundere din partea administratorului societății, din care să rezulte că la adresa imobilului nu desfășoară activități economice, nu se deduc cheltuieli cu utilitățile, nu sunt înregistrate puncte de lucru sau sedii secundare.
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale / cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor juridice; [pdf] [word]
 • Acte care au stat la baza modificării;
 • Adresa cu evidența cronologică, în cazul modificărilor succesive;
 • Notă contabilă, balanță analitică, bilanț la declararea peste termen.
 • Declarația de scoatere din evidență a unei construcții / teren; [pdf] [word]
 • Document înstrăinare / autorizație demolare și proces-verbal de recepție a demolari (copie conform cu originalul);
 • Notă contabilă;
 • Balanța de verificare clasa 2;
 • Copie CUI;
 • Delegație și copie CI delegat;

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

Depune online!
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale / cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor juridice; [pdf] [word]
 • Act dobândire (copie conform cu originalul); 
 • Evidență contabilă, după caz;
 • Copie CUI;
 • Delegație și copie CI delegat;

*În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 • Autorizația de construire (copie conform cu originalul);
 • Anunțul de începere a lucrărilor, înregistrat la organul emitent al autorizației de construire (după caz);
 • Proces verbal de recepție (copie conform cu originalul);
 • Fișă de calcul privind regularizarea taxei, la terminarea lucrărilor de construire;
 • Memoriu tehnic sau certificat de edificare/atestare;
 • Notă contabilă;
 • Balanța de verificare analitică;
 • Analitic cont 231 cu evidențierea plăților către organul emitent al autorizației de construire, I.S.C și copii ale documentelor de plată.
 • Autorizația de construire (copie conform cu originalul);
 • Anunțul de începere a lucrărilor, înregistrat la organul emitent al autorizației de construire (după caz);
 • Proces verbal de recepție (copie conform cu originalul);
 • Fișă de calcul privind regularizarea taxei, la terminarea lucrărilor de construire;
 • Memoriu tehnic sau certificat de edificare/atestare;
 • Notă contabilă;
 • Balanța de verificare analitică;
 • Analitic cont 231 cu evidențierea plăților către organul emitent al autorizației de construire, I.S.C și copii ale documentelor de plată.
 • Proces verbal de licitație (copie conform cu originalul);
 • Act de adjudecare (copie conform cu originalul);
 • Nota contabilă;
 • Balanța de verificare.
 • Contractul de leasing financiar;
 • Raport de evaluare pentru impozitare și recipisa ANEVAR (original sau copie conform cu originalul);
 • Balanța de verificare.
 • Rezilierea contractului de leasing (copie conform cu originalul);
 • Procesul verbal de predare-primire a bunului (copie conform cu originalul);
 • Raportul de evaluare necesar înregistrării în contabilitate;
 • Balanța de verificare.
 • Contract de concesiune, închiriere, administrare sau folosință;
 • Adeverinta emisă de proprietarul clădirii, din care să rezulte valoarea de impozitare, suprafața folosită și data ultimei evaluări.
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale / cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice; [pdf] [word]
 • Raport de evaluare pentru impozitare și recipisa ANEVAR (original sau copie conform cu originalul);
 • Balanta analitică – cont 212 pe elemente componente.
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale / cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor juridice; [pdf] [word]
 • Acte care au stat la baza modificării;
 • Adresă cu evidența cronologică, în cazul modificărilor succesive;
 • Notă contabilă, balanța analitică, bilanț la declararea peste termen.
 • Declarația de scoatere din evidență a unei construcții/teren; [pdf] [word]
 • Document înstrăinare/autorizație demolare și proces-verbal de recepție a demolari (copie conform cu originalul);
 • Notă contabilă;
 • Balanța de verificare clasa 2;
 • Copie CUI;
 • Delegație și copie CI delegat;

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

Depune online!
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, în cazul persoanelor juridice; [pdf] [word]
 • Notă contabilă;
 • Balanța de verificare;
 • Copie CUI;
 • Delegatie și copie CI delegat;

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 • Act dobândire (copie conform cu originalul);
 • Schița cadastrală.
 • Proces verbal de licitație (copie conform cu originalul);
 • Act de adjudecare (copie conform cu originalul).
 • Contract de concesiune, închiriere, administrare sau folosință.
Depune online!
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport; [pdf]
 • Cartea de identitate a autovehiculului (copie și original), emisă de RAR (Registrul Auto Român);
 • Adeverință RAR sau de la producător pentru atestarea suspensiei pneumatice pentru autovehicule >12 tone;
 • Certificatul de atestare fiscală, atât în cazul transmiterii dreptului de proprietate, cât și în cazul transmiterii dreptului de folosință (cesiune sau novatie) ;
 • Copie CUI;
 • Delegație și copie CI delegat;
 • Act de dobândire, după caz (copie conform cu originalul).

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

** Documentele solicitate se depun în limba oficială, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală.

 • Factura, în cazul dobândirii de la o persoană juridică (3 exemplare înregistrate în Registrul de Evidență a Mijloacelor de Transport – REMTII);
 • Factura reziduală, în cazul finalizării contractului de leasing (3 exemplare);
 • Contract de vânzare-cumpărare, în cazul dobândirii de la o persoană fizică (3 exemplare înregistrate la organul fiscal local al vânzătorului în cartusul A și B din contract );
 • Factură tradusă de un traducător autorizat (copii conforme cu originalul).
 • Copie contract leasing și copie proces verbal de predare-primire (conforme cu originalul);
 • Copie contract novație / cesiune și copie după procesul verbal de predare-primire (conforme cu originalul).
 • Factura cu valoarea reziduală/finală;
 • Copie certificat de atestare fiscală;
 • Plata tuturor obligațiilor bugetare exigibile și plata integrală pentru bunul ce urmează a fi înstrăinat;
 • Declarația pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport; [pdf] [word]
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală; [pdf] [word]
 • Factura de vânzare în 5 exemplare sau copii conform cu originalul, semnate de ambele părți;
 • Cartea de identitate a vehiculului (copie conform cu originalul);
 • Certificat distrugere (REMAT), contract cesiune sau novație (copie conform cu originalul);
 • Copie CUI;
 • Delegație și copie CI delegat.
 • Cerere de transfer; [pdf] [word]
 • CUI-ul noului sediu social (copie);
 • Cerere înscriere mențiuni – Registrul Comerțului (copie);
 • Sentința judecătorească (copie);
 • Act intern al firmei, referitor la schimbarea de sediu - hotărârea AGA sau decizia asociat unic (copie);
 • Balanța analitică - ultima lună închisă, conform legislației în vigoare;
 • Cărți de identitate ale mașinilor, în cazul în care se înregistrează transferul de la altă Unitate Administrativ Teritorială la Sectorul 6 (copie);
 • Delegație și copie CI delegat;

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 

Depune online!
 • Cerere tip completată ; [pdf] [word]
 • Plata tuturor obligațiilor bugetare exigibile;
 • În cazul certificatelor fiscale pentru înstrăinare (clădiri, terenuri, autovehicule), este necesară și plata integrală pentru bunul ce urmează a fi înstrăinat;
 • Actul de folosință a spațiului (contract de închiriere, comodat, acord proprietar, etc.) – obligatoriu pentru certificatele fiscale prin care se solicită acordul de funcționare (copie);
 • Balanță analitică (ultima lună închisă, conform legislației în vigoare);
 • Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 și 231), cu evidențierea bunurilor patrimoniale situate pe raza Sectorului 6, inclusiv analitic mijloace transport;
 • Copie CUI;
 • Delegație și copie CI delegat;

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 • Cerere de transfer; [pdf] [word]
 • CUI-ul noului sediu social (copie);
 • Cerere înscriere mențiuni – Registrul Comerțului (copie);
 • Sentința judecătorească (copie);
 • Act intern al firmei, referitor la schimbarea de sediu - hotărârea AGA sau decizia asociat unic (copie);
 • Balanța analitică - ultima lună închisă, conform legislației în vigoare;
 • Cărți de identitate ale mașinilor, în cazul în care se înregistrează transferul de la altă Unitate Administrativ Teritorială la Sectorul 6 (copie);
 • Delegație și copie CI delegat;

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 • Cerere de restituire [pdf] [word]
 • Cerere de compensare [pdf]
 • Documentele de plată care atestă că s-au achitat sumele catre Bugetul Local Sector 6 (în original sau copie conform cu originalul);
 • Extras de cont;
 • Copie CUI;
 • Delegație și copie CI delegat;

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 • Cerere pentru acordarea scutirii, în cazul persoanelor juridice;
 • Actul de proprietate al bunului pentru care se solicită scutirea la plată;
 • Documente justificative în baza cărora se solicită scutirea;
 • Copie CUI ;
 • Delegație și copie C.I. delegat;

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 • Declarație decont privind sumele încasate, reprezentând taxa hotelieră; [pdf] [word]
 • CUI;
 • Delegație;
 • Copie C.I. delegat;
 • Analitic clasa 7 din balanța de verificare, reprezentând venituri din cazare.

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 • Cerere de vizare abonamente/bilete de intrare la spectacol; [pdf] [word]
 • Copie factură achiziție bilete și biletele de spectacol (fizic), în vederea vizării;
 • CUI;
 • Delegație;
 • Copie C.I. delegat.

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 • Declarație decont;
 • Copie CUI;
 • Delegație și copie C.I. delegat;

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 • Declarații pentru bunurile patrimoniale primite/predate (clădiri, teren, auto etc.);
 • Copie proiect fuziune / divizare;
 • Hotărâre judecătorească a Registrului Comerțului, de aprobare a fuziunii/divizării;
 • Copia Monitorului Oficial unde s-a publicat fuziunea / divizarea;
 • Procesul verbal de predare-primire, cu menționarea datelor de identificare a bunurilor care se transferă;
 • Balanța analitică la data predării/primirii;
 • Copie CUI;
 • Delegație și copie CI delegat;

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

Depune online!
 • Formular tip completat (2 exemplare) [pdf] [word]
 • Certificatul de Înregistrare al Societăţii Comerciale (copie și original);
 • Actul care atestă situaţia locativă, după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de comodat, contract de locaţiune, act de donaţie, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă şi irevocabilă), certificat de moştenitor, proces verbal de adjudecare la licitaţie a unui imobil etc. (copie și original);
 • Anexa punctului de lucru, dacă este cazul (copie și original);
 • Autorizaţia de construire/amplasare (copie și original);
 • Certificat de urbanism (copie și original);
 • Schiţa reclamei care va conţine: dimensiunea panoului (Lxl), afişajului sau structura de afişaj, inscripţionarea, ştampilată şi semnată  (copie și original);
 • Procesul verbal de recepţie a lucrării (copie și original);
 • Factura fiscală sau alt document justificativ care atestă achiziţia / amplasarea afişajului respectiv (copie și original);
 • Delegaţie (original);
 • CI/BI delegat (copie și original);
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
 • Formular tip completat (2 exemplare); [pdf] [word] 
 • Autorizaţie de demolare/dezafectare (copie și original);
 • Proces verbal demolare/dezafectare (copie și original);
 • Hotărârea generală a acţionarilor / Decizia asociatului unic (copie și original);
 • Certificat de înscriere menţiuni (O.N.R.C.) (copie și original);
 • Încheierea judecătorului delegat la O.N.R.C. (copie și original);
 • Certificatul de Înregistrare al Societăţii Comerciale (copie și original);
 • Delegaţie (original);
 • C.I. delegat (copie și original).
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

Este vorba despre locuri publice utilizate pentru desfaşurarea unor activitaţi de comercializare cu caracter sezonier/ocazional, pentru activitatea de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare, unităţi de alimentaţie publică şi terase de vară, pentru prestări servicii, pentru jocuri de noroc şi schimb valutar, pentru depozite şi anexe la construcţii, pentru activităţi de comercializare exclusivă de presă şi carte, pentru organizare de şantier, pentru garaje, căi suplimentare de acces. Documentele necesare sunt:

 

 • Formular tip completat (2 exemplare) [pdf] [word]
 • Certificatul de Înregistrare al Societăţii Comerciale (copie și original);
 • Actul care atestă situaţia locativă, după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de comodat, contract de locaţiune,  act de donaţie, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă si irevocabilă), certificat de moştenitor, proces verbal de adjudecare la licitaţie a unui imobil etc. (copie și original);
 • Autorizaţia de construire/amplasare (copie și original);
 • Acord de funcţionare comercial, în cazul utilizării locurilor publice pentru desfăşurarea unor activităţi de comercializare cu caracter sezonier/ocazional (copie + original);
 • Contractul ocupare temporară a domeniului public, încheiat cu A.D.P.D.U. Sector 6, sau orice altă înţelegere încheiată (copie și original);
 • Proces verbal de predare amplasament (copie și original);
 • Plan amplasare (copie și original);
 • Delegaţie (original);
 • CI/BI delegat (copie și original).
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

Este vorba despre locuri în care se desfășoară activitaţi de comercializare cu caracter sezonier/ocazional, activități de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare, cu unităţi de alimentaţie publică şi terase de vară, locuri publice în care se desfășoară prestări servicii, jocuri de noroc și schimb valutar, depozite şi anexe la construcţii, activităţi de comercializare exclusivă de presă şi carte, organizare de şantier, garaje, mijloace publicitare. Pentru scoaterea din evidențele fiscale, e nevoie de următoarele acte:

 

 • Formular tip completat (2 exemplare); [pdf] [word] 
 • Autorizaţie de demolare/dezafectare (copie și original);
 • Proces verbal demolare/dezafectare (copie și original);
 • Hotărârea generală a acţionarilor / Decizia asociatului unic (copie și original);
 • Certificat de înscriere menţiuni (O.N.R.C.) (copie și original);
 • Încheierea judecătorului delegat la O.N.R.C. (copie și original);
 • Certificatul de Înregistrare al Societăţii Comerciale (copie și original);
 • Rezilierea contractului de ocupare temporară a domeniului public, încheiat cu A.D.P.D.U. Sector 6 (copie și original);
 • Delegaţie (original);
 • C.I. delegat (copie și original).
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
Depune online!

Sistemul Național Electronic de Plată Online cu Cardul Bancar (SNEP) prin aplicația Ghișeul.ro permite consultarea și achitarea impozitelor și taxelor locale cu o autentificare pe bază de utilizator şi parolă. Autentificarea cu parolă permite consultarea obligaţiilor de plată datorate instituţiilor înrolate şi achitarea acestora prin acceptarea la plata online a cardurilor bancare Visa, Visa Electron, MasterCard şi Maestro, emise de orice bancă.

Solicită date de acces aici.

Persoanele juridice pot achita impozitele și taxele locale prin internet banking sau prin virament bancar. Mai jos se regăsesc codurile IBAN în care se pot vira sumele datorate.

IBAN Persoane Juridice.pdf

Pentru a evita neachitarea la termen și dobânzile de penalizare, îți recomandăm să plătești sumele datorate cu câteva zile înainte de termenele legale. Poate dura câteva zile până se realizează transferul bancar.

Poți plăti direct la ghișeu, numerar sau cu cardul, în Centrele Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6.
 

Sunt 4 centre unde se pot face astfel de operațiuni, în următoarele locații:

 1. Centrul Crângași: Șos. Virtuții, nr. 148
 2. Centrul Auchan: Str. Brașov, nr. 25

Programul de lucru al celor 4 centre este:

 

 • Luni: 08.30 – 16.30
 • Marți: 08.30 – 16.30
 • Miercuri: 08.30 – 18.30
 • Joi: 08.30 – 16.30
 • Vineri: 8.30 – 14.00
   

Dacă deții un spațiu comercial, o locuință, un teren sau o mașină, trebuie să plătești anual impozit pentru ele. Formula de calcul este complexă și se face automat, în funcție de mai mulți parametri.

Pentru locuințe/spații comerciale

Impozitul pe spațiu comercial sau pe locuință se calculează având în vedere suprafața acestora, zona fiscală* în care sunt situate, vechimea imobilului și valoarea pe metru pătrat stabilită la nivelul municipiului București.

Trebuie să știi că nu achiți doar suprafața spațiului deținut, ci la suma totală se aplică și un coeficient pe suprafață desfășurată, așadar, contează dacă blocul în care locuiești are 10 etaje sau 4 etaje.

Pentru spații comerciale, se aplică un procent stabilit la nivelul Capitalei, la valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare, autorizație de construire sau act de dobândire notarială.

*Bucureștiul este împărțit în 4 zone fiscale – A, B, C, D – conform unei hotărâri de consiliu general.

Pentru terenuri construibile/agricole

Impozitul se calculează în funcție de suprafață, de zona fiscală în care e situat terenul, de destinația acestuia și de valoarea pe metru pătrat stabilită la nivelul municipiului București.

Pentru autoturisme

Impozitul pe mașini se calculează în funcție de capacitatea cilindrică totală, încadrarea într-un plafon de mărime cubică a motorului și valoarea unei fracții legale stabilite la nivelul municipiului București.

Pentru locurile de parcare

Impozitul se stabilește în funcție de zona fiscală și de valoarea pe care o dă anual Consiliul General al Municipiului București.

Dacă vrei să știi ce impozit ai de plată, intră pe aplicația eSector6. În contul tău apar toate sumele datorate. Aici poți face plăți, poți pune întrebări, poți face sesizări. De asemenea, poți vizualiza și plăti impozitul de pe ghișeul.ro.