Home

Persoane fizice

Servicii Persoane Fizice

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 (DGITL) are ca obiect de activitate stabilirea, încasarea, constatarea și urmărirea impozitelor și taxelor locale, a amenzilor, precum și a altor sume ce fac venit la bugetul local.

Ce face acest Serviciu

Cetățenii Sectorului 6, persoanele fizice, au obligația să-și plătească aici impozitele și taxele locale, parcările de reședință, amenzile de circulație, taxele judiciare de timbru etc. Tot la DGITL își declară fizic sau online bunurile supuse impozitării (clădiri, terenuri, mijloace de transport) și primesc informații cu privire la acte necesare, termene și mijloace de plată, modul de completare a tipizatelor, condiții de eliberare a certificatelor de atestare fiscală și multe altele.

ATENȚIE! TOATE DOCUMENTELE TREBUIE SĂ LE DEPUI ONLINE

Pentru a evita cozile la ghișee, a reduce timpul de răspuns, dar și pentru a asigura trasabilitatea solicitărilor, persoanele fizice autorizate și alte asemenea vor depune cereri/declarații/documente doar prin platforma online, care poate fi accesată la adresa taxelocale6.ro/impozite_taxe_primariesector6/declaratiionline, dar și prin Poștă. 

Tot ce trebuie să știi despre plata impozitelor și taxelor

 • Impozitele pot fi achitate după un calendar stabilit prin Codul Fiscal. Astfel, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport se plătesc anual, în două rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie (inclusiv).
 • Dacă plătești cu anticipație, până la 31 martie (inclusiv),  tot impozitul anual, vei primi o bonificație de până la 10%.
 • După expirarea termenului de plată, se calculează majorări de întârziere. Conform articolului 183 din Legea 207/2015, nivelul acestor majorări este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate.

În ce situații trebuie să depui o declarație fiscală

 • Dacă ai cumpărat o locuință sau un scuter;
 • Dacă ai cumpărat o locuință cu credit ipotecar;
 • Dacă ai obținut o parcare de reședință;
 • Dacă ai schimbat domiciliul și deții un mijloc de transport (pentru transferul mașinii de pe o adresă pe alta);
 • Dacă ai schimbat destinația unei clădiri;
 • Dacă ai vândut un spațiu comercial, un teren sau mașina cea veche.

Declarația fiscală trebuie depusă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data consemnată a situațiilor de mai sus.   

PROGRAM DE LUCRU

Toate cele 5 centre DGITL funcționează după următorul program:

 • Luni: 08.30 – 16.30
 • Marți: 08.30 – 16.30
 • Miercuri: 08.30 – 18.30
 • Joi: 08.30 – 16.30
 • Vineri: 8.30 – 14.00

 

 

E-MAIL

Dacă vrei să trimiți o sugestie sau o reclamație privitoare la activitatea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6, ne poți scrie la: asistenta@taxelocale6.ro

TELEFON

Pentru oricare dintre cele 5 centre DGITL, poți suna la numărul unic 021 413 77 90.

 

 

 

Nu cerem copii după actele emise de alte instituții ale statului, pe care le putem obține printr-un protocol, sau pe care le avem deja scanate în sistem.

Așadar, vă scutim de drumurile inutile între ghișee și renunțăm la dosarul cu șină!

Legea nr. 9/2023, pentru modificarea și completarea OUG 41/2016 (privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative) are termen de implementare până la data de 1 iulie 2023. Astfel, conform acestei legi, înregistrarea unei cereri nu va fi condiționată de depunerea în copie a documentelor emise de alte instituții publice.

DGITL Sector 6 a implementat încă din 2022 acest mod de lucru: nu cerem acte care există în sistemul altor autorități publice.

Însă ATENȚIE! Trebuie să țineți cont de faptul că termenul de soluționare a solicitării voastre se poate prelungi, până când DGITL Sector 6 intră în posesia documentelor solicitate celorlalte instituții.

 • Declarație de impunere tip; [pdf] [word]
 • Declarație de impunere tip, în cazul cetățenilor străini; [pdf] [word]
 • Act de identitate al  proprietarului / coproprietarului / împuternicitului / mandatarului (copie şi original);
 • Act de dobândire (copie şi original). Poate fi: vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, autorizație construire și proces verbal de recepție etc.;
 • Memoriu tehnic /schiță /releveu;
 • Declaraţie specială de impunere tip, în cazul celor care nu și-au declarat clădirile, în afara celei de domiciliu, dobândite înainte de 31.12.2015;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării declarantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
 • Cerere tip pentru scoatere din evidenţele fiscale; [pdf] [word]
 • Act de identitate al  proprietarului / coproprietarului / împuternicitului / mandatarului (copie şi original);
 • Act de înstrăinare (copie şi original). Poate fi: vânzare-cumpărare, contract de donație, autorizație demolare și proces verbal de desființare etc.;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării declarantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
 • Declarație de impunere tip; [pdf] [word]
 • Declarație de impunere tip în cazul cetățenilor străini; [pdf] [word]
 • Act de identitate al  proprietarului / coproprietarului / împuternicitului / mandatarului (copie şi original);
 • Act de dobândire (copie şi original). Poate fi: vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, autorizație construire și proces verbal de recepție etc.;
 • Memoriu tehnic /schiță /releveu;
 • Raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă (după caz);
 • Documentul din care rezultă destinaţia finală, respectiv nerezidenţială (contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizaţii de construire şi orice altele documente justificative);
 • Documentele în care au fost înregistrate cheltuielile cu utilităţile (în cazul clădirilor cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanei fizice, unde este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi nerezidenţial nu sunt evidenţiate distinct);
 • Declaraţie specială de impunere tip, în cazul celor care nu și-au declarat clădirile, în afara celei de domiciliu, dobândite înainte de 31.12.2015;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării declarantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
 • Cerere tip pentru scoatere din evidenţele fiscale; [pdf] [word]
 • Act de identitate al  proprietarului / coproprietarului / împuternicitului / mandatarului (copie şi original);
 • Act de înstrăinare (copie şi original). Poate fi: vânzare-cumpărare, contract de donație, autorizație demolare și proces verbal de desființare etc.;
 • Documente din care rezultă încetarea destinației nerezidențiale/mixte;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării declarantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
Depune online!
 • Declarație de impunere tip; [pdf] [word]
 • Declarație de impunere tip în cazul cetățenilor străini; [pdf] [word]
 • Act de identitate al  proprietarului / coproprietarului / împuternicitului / mandatarului (copie şi original);
 • Act dobândire (copie şi original). Poate fi: vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, contract de donație etc.;
 • Schiță;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării declarantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
 • Cerere tip pentru scoatere din evidenţele fiscale; [pdf] [word]
 • Act de identitate al  proprietarului / coproprietarului / împuternicitului / mandatarului (copie şi original);
 • Act de înstrăinare (copie şi original). Poate fi: vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, contract de donație etc.;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării declarantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
Depune online!
 • Declarație de impunere tip; [pdf] [word]
 • Declarație de impunere tip pentru mijloacele de transport cu masa mai mare de 12 tone; [pdf] [word]
 • Declarație de impunere tip pentru mijloacele de transport pe apă; [pdf] [word]
 • Act de identitate al  proprietarului / coproprietarului / împuternicitului / mandatarului (copie şi original);
 • Act de dobândire (copie şi original). Poate fi: vânzare-cumpărare (5 exemplare) [pdf] [word], factură (3 exemplare), contract de leasing/novaţie și proces verbal de predare-primire, chitanţă vamală, hotărâre AGA sau decizie asociat unic, în cazul autovehiculelor dobândite în urma dizolvării unei societăţi etc.;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport (copie şi original);
 • Certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal în raza căruia se află domiciliul vânzătorului, după caz (copie şi original);
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării declarantului;
 • Adeverinţă eliberată de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, dacă sistemul de suspensie nu este înscris în caseta liberă din cartea de identitate a autovehiculului peste 12t, ca informaţie suplimentară;
 • În cazul vehiculului de provenienţă străină care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să prezinte, pe lângă documentele necesare înscrierii, şi documentul de înmatriculare eliberat de autoritatea străină;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

* Documentele redactate în altă limbă vor fi însoţite obligatoriu de traduceri în limba română, certificate de traducători autorizaţi.

 • Declaraţie tip pentru scoatere din evidenţe a mijlocului de transport; [pdf] [word]
 • Act de identitate al  proprietarului / coproprietarului / împuternicitului / mandatarului (copie şi original);
 • Act de înstrăinare (copie şi original). Poate fi: vânzare-cumpărare, certificat radiere, certificat distrugere etc.;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport (copie şi original);
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării declarantului;
 • Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte elementele de identificare a contribuabilului şi a mijlocului de transport respectiv, în cazul contribuabilulului care nu mai poate face dovada existenţei fizice a mijlocului de transport cu care figurează înregistrat în evidenţele fiscale, documentul prin care a dobândit acel mijloc de transport, împrejurările care au condus la pierderea acestuia (mijlocul de transport trebuie să fie radiat din evidenţa DPRCIV);
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
 • Cerere tip transfer mijloc de transport; [pdf] [word]
 • Act de identitate (copie şi original) din care să rezulte noul domiciliu şi al împuternicitului, unde este cazul;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport (copie şi original);
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării proprietarului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
Depune online!
 • Cerere pentru eliberare tip/adresă notarială*[pdf] [word]
 • Act de identitate al solicitantului / împuternicitului / mandatarului (copie și original);
 • Certificat deces (copie), în cazul succesiunilor;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării solicitantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
  * Ori de câte ori se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate, notarul public are obligația de a solicita organului fiscal central și organului fiscal local, certificatul de atestare fiscală pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea.
 • Cerere tip de acordare scutire; [pdf] [word]
 • Act de identitate al solicitantului / împuternicitului / mandatarului (copie și original);
 • Certificatul de căsătorie, unde este cazul (copie şi original);
 • Actul de proprietate al bunului pentru care se solicită scutirea de la plata impozitului (copie şi original);
 • Declaraţia pe propria răspundere a proprietarului clădirii, că în clădire nu se desfăşoară activităţi economice sau de agrement şi nu se obţin venituri din închiriere;
 • Document justificativ în baza căruia se acordă scutirea (copie şi original);
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării solicitantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale
 • Cerere tip istoric rol fiscal; [pdf] [word]
 • Act de identitate al solicitantului / împuternicitului / mandatarului (copie și original);
 • Documente (copii şi originale) din care să reiasă calitatea solicitantului, după caz;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării solicitantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
 • Cerere tip restituire [pdf] [word] / compensare [pdf] [word] / îndreptare eroare materială;
 • Act de identitate al solicitantului / împuternicitului / mandatarului (copie și original);
 • Documente de plată sau care fac dovada plății (copii şi originale);
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării solicitantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
 • Cerere scrisă și semnată;
 • Act de identitate al solicitantului / împuternicitului / mandatarului (copie și original);
 • Documente (copii şi originale) din care să reiasă calitatea solicitantului, după caz;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării solicitantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
Depune online!
 • Formular tip completat (2 exemplare); [pdf] [word]
 • Certificatul de Înregistrare Fiscală, dacă este cazul (copie și original);
 • Actul care atestă situaţia locativă, după caz: contract de vânzare - cumpărare, contract de comodat, contract de locaţiune,  act de donaţie, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă şi irevocabilă), certificat de moştenitor, proces-verbal de adjudecare la licitaţie a unui imobil, etc. (copie și original);
 • Anexa punctului de lucru, dacă este cazul (copie și original);
 • Autorizaţia de construire/amplasare (copie și original);
 • Certificat de urbanism (copie și original);
 • Schiţa reclamei, ștampilată și semnată, care va conţine: dimensiunea panoului (Lxl), afişajului sau structura de afişaj, inscripţionarea (copie și original);
 • Procesul verbal de recepţie a lucrării (copie și original);
 • Factura fiscală sau alt document justificativ care atestă achiziţia/amplasarea afişajului respectiv (copie și original);
 • C.I./B.I. (copie și original);
 • Împuternicire şi  C.I./B.I. împuternicit, dacă este cazul (copie și original);
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
 • Formular tip completat (2 exemplare); [pdf] [word]
 • Autorizaţie de demolare/dezafectare (copie și original);
 • Proces verbal de demolare/dezafectare (copie și original);
 • Certificatul de Înregistrare Fiscală, dacă este cazul;
 • C.I./B.I. (copie și original);
 • Împuternicire şi C.I./B.I. împuternicit, dacă este cazul (copie și original);
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

Este vorba despre locuri publice utilizate pentru desfaşurarea unor activitaţi de comercializare cu caracter sezonier/ocazional, pentru activitatea de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare, unităţi de alimentaţie publică şi terase de vară, pentru prestări servicii, pentru jocuri de noroc şi schimb valutar, pentru depozite şi anexe la construcţii, pentru activităţi de comercializare exclusivă de presă şi carte, pentru organizare de şantier, pentru garaje, căi suplimentare de acces, mijloace publicitare. Documentele necesare sunt:

 • Formular tip completat (2 exemplare); [pdf] [word]
 • Certificatul de Înregistrare Fiscală, dacă este cazul (copie și original);
 • Actul care atestă situaţia locativă, după caz: contract de vânzare–cumpărare, contract de comodat, contract de locaţiune,  act de donaţie, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă si irevocabilă), certificat de moştenitor, proces verbal de adjudecare la licitaţie a unui imobil, etc. (copie și original);
 • Autorizaţia de construire/amplasare (copie și original);
 • Acord de funcţionare comercial în cazul utilizării locurilor publice pentru desfaşurarea unor activitaţi de comercializare cu caracter sezonier/ocazional (copie și original);
 • Contractul ocupare temporară a domeniului public încheiat cu A.D.P.D.U. Sector 6, sau orice alt fel de înţelegere încheiată (copie și original);
 • Proces verbal de predare amplasament (copie și original);
 • Plan de amplasare (copie și original);
 • C.I./B.I. (copie și original);
 • Împuternicire şi  C.I./B.I. împuternicit, dacă este cazul (copie și original);
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

Este vorba despre locuri în care se desfășoară activitaţi de comercializare cu caracter sezonier/ocazional, activități de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare, cu unităţi de alimentaţie publică şi terase de vară, locuri publice în care se desfășoară prestări servicii, jocuri de noroc și schimb valutar, depozite şi anexe la construcţii, activităţi de comercializare exclusivă de presă şi carte, organizare de şantier, garaje, mijloace publicitare. Pentru scoaterea din evidențele fiscale, e nevoie de următoarele acte:

 • Formular tip completat (2 exemplare); [pdf] [word]
 • Autorizaţie de demolare/dezafectare (copie și original);
 • Proces verbal de demolare/dezafectare (copie și original);
 • Certificatul de Înregistrare Fiscală, dacă este cazul (copie și original);
 • Rezilierea contractului de ocupare temporară a domeniului public încheiat cu A.D.P.D.U. Sector 6 (copie și original);
 • C.I./B.I. (copie și original);
 • Împuternicire şi  C.I./B.I. împuternicit, dacă este cazul (copie și original);
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
 • Formular tip completat; [pdf] [word]
 • C.I./B.I.;
 • Actul care atestă deţinerea/utilizarea unui mijloc de transport, după caz: contract de vânzare cumpărare, contract de comodat, contract de locaţiune, act de donaţie, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă şi irevocabilă), certificat de moştenitor, etc.;
 • Certificat de înmatriculare, cu inspecția tehnică periodică valabilă (copie și original);
 • Contractul ocupare temporară a domeniului public încheiat cu A.D.P.D.U. Sector 6 (copie și original).
Depune online!

Sistemul Național Electronic de Plată Online cu Cardul Bancar (SNEP) prin aplicația Ghișeul.ro permite consultarea și achitarea în siguranță a impozitelor și taxelor locale, din confortul propriei locuințe. Este nevoie să îți faci cont, apoi autentificarea online se va face pe bază de utilizator şi parolă. Sunt acceptate cardurile Visa, Visa Electron, MasterCard şi Maestro, emise de orice bancă.

Solicită date de acces aici.

Secțiunea PLĂȚI din aplicația pe mobil eSector 6 este disponibilă în App Store și Google Play.

   

E-BANKING & CODURI IBAN

Poți achita impozitele și taxele locale și prin virament bancar. 

Vezi mai jos codurile IBAN în care se pot vira sumele datorate!

Coduri IBAN Persoane Fizice

selfpay logo

Impozitele și taxele locale se pot plăti la una din cele pest 5.000 de stații de plată SelfPay prezente la nivel național în cele mai importante magazine și rețele de retail. Găsește aici cea mai apropiată stație de plată de locul în care te afli!

westaco

Prin WESTACO EXPRESS, prezent în stațiile OMV/Petrom, poți plăti simplu și rapid taxe și impozite locale, amenzi auto. Pentru aceste plăți nu se percepe comision. Tot ce ai de făcut este să prezinți un document de identitate valid. Plata efectuată se înregistrează imediat. Locațiile partenere le poți găsi aici.

Poți plăti direct la ghișeu, numerar sau cu cardul, în Centrele Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6.
 

Sunt 4 centre unde se pot face astfel de operațiuni, în următoarele locații:

 1. Centrul Crângași: Șos. Virtuții, nr. 148
 2. Centrul Auchan: Str. Brașov, nr. 25

Programul de lucru al celor 4 centre este:

 • Luni: 08.30 – 16.30
 • Marți: 08.30 – 16.30
 • Miercuri: 08.30 – 18.30
 • Joi: 08.30 – 16.30
 • Vineri: 8.30 – 14.00

Serviciu de încasare în numerar a impozitelor, taxelor, amenzilor contravenționale, majorărilor de întârziere și a altor obligații de plată cu și fără debit este pus la dispoziția persoanelor fizice și juridice de către POȘTA ROMÂNĂ, prin cele aproape 80 de unități din București.

Dacă deții o locuință, un teren sau o mașină, trebuie să plătești anual impozit pentru ele. Formula de calcul este complexă și se face automat, în funcție de mai mulți parametri.

Pentru locuințe/spații comerciale

Impozitul pe casă sau pe apartament se calculează având în vedere suprafața acestora, zona fiscală* în care sunt situate, vechimea imobilului și valoarea pe metru pătrat stabilită la nivelul municipiului București.

Trebuie să știi că nu achiți doar suprafața apartamentului, ci la suma totală se aplică și un coeficient pe suprafață desfășurată, așadar, contează dacă blocul în care locuiești are 10 etaje sau 4 etaje.

*Bucureștiul este împărțit în 4 zone fiscale – A, B, C, D – conform unei hotărâri de consiliu general.

Pentru terenuri construibile/agricole

Impozitul se calculează în funcție de suprafață, de zona fiscală în care e situat terenul, de destinația acestuia și de valoarea pe metru pătrat stabilită la nivelul municipiului București.

Pentru autoturisme

Impozitul pe mașini se calculează în funcție de capacitatea cilindrică totală, încadrarea într-un plafon de mărime cubică a motorului și valoarea unei fracții legale stabilite la nivelul municipiului București.

Pentru locurile de parcare

Impozitul se stabilește în funcție de zona fiscală și de valoarea pe care o dă anual Consiliul General al Municipiului București.

Dacă vrei să știi ce impozit ai de plată, intră pe aplicația eSector6. În contul tău apar toate sumele datorate. Aici poți face plăți, poți pune întrebări, poți face sesizări. De asemenea, poți vizualiza și plăti impozitul de pe ghișeul.ro.

Anexa 1 – Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – cetățeni străini [PDF] Anexa 1 – Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – cetățeni străini [WORD] Anexa 3 – Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe terenuri – cetățeni străini [PDF] Anexa 3 – Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe terenuri – cetățeni străini [WORD] Cerere credențial plați Ghiseul.ro [PDF] Cerere de compensare [PDF] Cerere de compensare [WORD] Cerere de restituire [PDF] Cerere de restituire [WORD] Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală [PDF] Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală [WORD] Cerere pentru eliberarea unui istoric de rol fiscal [PDF] Cerere pentru eliberarea unui istoric de rol fiscal [WORD] Cerere pentru scăderea imobilelor din evidențele fiscale [PDF] Cerere pentru scăderea imobilelor din evidențele fiscale [WORD] Cerere pentru scăderea mijloacelor de transport din evidențele fiscale [PDF] Cerere pentru scăderea mijloacelor de transport din evidențele fiscale [WORD] Cerere pentru scutirea de la plata impozitelor [PDF] Cerere pentru scutirea de la plata impozitelor [WORD] Cerere pentru transferul mijloacelor de transport [PDF] Cerere pentru transferul mijloacelor de transport [WORD] Contract de vânzare-cumpărare pentru mijloace de transport [PDF] Contract de vânzare-cumpărare pentru mijloace de transport [WORD] Declarație de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru parcări de reședință [PDF] Declarație de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru parcari de resedinta [WORD] Declarație de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice [PDF] Declarație de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice [WORD] Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri [PDF] Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri [WORD] Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport cu masa mai mare de 12 tone [PDF] Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport cu masa mai mare de 12 tone [WORD] Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă [PDF] Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă [WORD] Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport [PDF] Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport [WORD] Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe terenuri [PDF] Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe terenuri [WORD] Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclamă și publicitate [PDF] Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclamă și publicitate [WORD] Declarație de încetare a taxei de ocupare a domeniului public sau pentru folosirea mij de publicitate, afișaj și reclamă [PDF] Declarație de încetare a taxei de ocupare a domeniului public sau pentru folosirea mij. de publicitate, afisaj și reclama [WORD]