Home

Acte necesare persoane fizice

Acte necesare persoane fizice

 • Declarație de impunere tip; [pdf] [word]
 • Declarație de impunere tip, în cazul cetățenilor străini; [pdf] [word]
 • Act de identitate al  proprietarului / coproprietarului / împuternicitului / mandatarului (copie şi original);
 • Act de dobândire (copie şi original). Poate fi: vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, autorizație construire și proces verbal de recepție etc.;
 • Memoriu tehnic /schiță /releveu;
 • Declaraţie specială de impunere tip, în cazul celor care nu și-au declarat clădirile, în afara celei de domiciliu, dobândite înainte de 31.12.2015;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării declarantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
 • Cerere tip pentru scoatere din evidenţele fiscale; [pdf] [word]
 • Act de identitate al  proprietarului / coproprietarului / împuternicitului / mandatarului (copie şi original);
 • Act de înstrăinare (copie şi original). Poate fi: vânzare-cumpărare, contract de donație, autorizație demolare și proces verbal de desființare etc.;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării declarantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
 • Declarație de impunere tip; [pdf] [word]
 • Declarație de impunere tip în cazul cetățenilor străini; [pdf] [word]
 • Act de identitate al  proprietarului / coproprietarului / împuternicitului / mandatarului (copie şi original);
 • Act de dobândire (copie şi original). Poate fi: vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, autorizație construire și proces verbal de recepție etc.;
 • Memoriu tehnic /schiță /releveu;
 • Raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă (după caz);
 • Documentul din care rezultă destinaţia finală, respectiv nerezidenţială (contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizaţii de construire şi orice altele documente justificative);
 • Documentele în care au fost înregistrate cheltuielile cu utilităţile (în cazul clădirilor cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanei fizice, unde este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi nerezidenţial nu sunt evidenţiate distinct);
 • Declaraţie specială de impunere tip, în cazul celor care nu și-au declarat clădirile, în afara celei de domiciliu, dobândite înainte de 31.12.2015;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării declarantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
 • Cerere tip pentru scoatere din evidenţele fiscale; [pdf] [word]
 • Act de identitate al  proprietarului / coproprietarului / împuternicitului / mandatarului (copie şi original);
 • Act de înstrăinare (copie şi original). Poate fi: vânzare-cumpărare, contract de donație, autorizație demolare și proces verbal de desființare etc.;
 • Documente din care rezultă încetarea destinației nerezidențiale/mixte;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării declarantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
Aplicația de declarații online
 • Declarație de impunere tip; [pdf] [word]
 • Declarație de impunere tip în cazul cetățenilor străini; [pdf] [word]
 • Act de identitate al  proprietarului / coproprietarului / împuternicitului / mandatarului (copie şi original);
 • Act dobândire (copie şi original). Poate fi: vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, contract de donație etc.;
 • Schiță;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării declarantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
 • Cerere tip pentru scoatere din evidenţele fiscale; [pdf] [word]
 • Act de identitate al  proprietarului / coproprietarului / împuternicitului / mandatarului (copie şi original);
 • Act de înstrăinare (copie şi original). Poate fi: vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, contract de donație etc.;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării declarantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
Aplicația de declarații online
 • Declarație de impunere tip; [pdf] [word]
 • Declarație de impunere tip pentru mijloacele de transport cu masa mai mare de 12 tone; [pdf] [word]
 • Declarație de impunere tip pentru mijloacele de transport pe apă; [pdf] [word]
 • Act de identitate al  proprietarului / coproprietarului / împuternicitului / mandatarului (copie şi original);
 • Act de dobândire (copie şi original). Poate fi: vânzare-cumpărare (5 exemplare) [pdf] [word], factură (3 exemplare), contract de leasing/novaţie și proces verbal de predare-primire, chitanţă vamală, hotărâre AGA sau decizie asociat unic, în cazul autovehiculelor dobândite în urma dizolvării unei societăţi etc.;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport (copie şi original);
 • Fișă de înmatriculare, după caz;
 • Certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal în raza căruia se află domiciliul vânzătorului, după caz (copie şi original);
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării declarantului;
 • Adeverinţă eliberată de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, dacă sistemul de suspensie nu este înscris în caseta liberă din cartea de identitate a autovehiculului peste 12t, ca informaţie suplimentară;
 • În cazul vehiculului de provenienţă străină care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să prezinte, pe lângă documentele necesare înscrierii, şi documentul de înmatriculare eliberat de autoritatea străină;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

* Documentele redactate în altă limbă vor fi însoţite obligatoriu de traduceri în limba română, certificate de traducători autorizaţi.

 • Declaraţie tip pentru scoatere din evidenţe a mijlocului de transport; [pdf] [word]
 • Act de identitate al  proprietarului / coproprietarului / împuternicitului / mandatarului (copie şi original);
 • Act de înstrăinare (copie şi original). Poate fi: vânzare-cumpărare, certificat radiere, certificat distrugere etc.;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport (copie şi original);
 • Fișă de înmatriculare, după caz;
 • Certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal în raza căruia se află domiciliul vânzătorului, după caz (copie şi original);
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării declarantului;
 • Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte elementele de identificare a contribuabilului şi a mijlocului de transport respectiv, în cazul contribuabilulului care nu mai poate face dovada existenţei fizice a mijlocului de transport cu care figurează înregistrat în evidenţele fiscale, documentul prin care a dobândit acel mijloc de transport, împrejurările care au condus la pierderea acestuia (mijlocul de transport trebuie să fie radiat din evidenţa DPRCIV);
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
 • Cerere tip transfer mijloc de transport; [pdf] [word]
 • Act de identitate (copie şi original) din care să rezulte noul domiciliu şi al împuternicitului, unde este cazul;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport (copie şi original);
 • Fișă de înmatriculare;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării proprietarului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
Aplicația de declarații online
 • Cerere pentru eliberare tip/adresă notarială*[pdf] [word]
 • Act de identitate al solicitantului / împuternicitului / mandatarului (copie și original);
 • Certificat deces (copie), în cazul succesiunilor;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării solicitantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
  * Ori de câte ori se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate, notarul public are obligația de a solicita organului fiscal central și organului fiscal local, certificatul de atestare fiscală pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea.
 • Cerere tip de acordare scutire; [pdf] [word]
 • Act de identitate al solicitantului / împuternicitului / mandatarului (copie și original);
 • Certificatul de căsătorie, unde este cazul (copie şi original);
 • Actul de proprietate al bunului pentru care se solicită scutirea de la plata impozitului (copie şi original);
 • Declaraţia pe propria răspundere a proprietarului clădirii, că în clădire nu se desfăşoară activităţi economice sau de agrement şi nu se obţin venituri din închiriere;
 • Document justificativ în baza căruia se acordă scutirea (copie şi original);
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării solicitantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale
 • Cerere tip istoric rol fiscal; [pdf] [word]
 • Act de identitate al solicitantului / împuternicitului / mandatarului (copie și original);
 • Documente (copii şi originale) din care să reiasă calitatea solicitantului, după caz;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării solicitantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
 • Cerere tip restituire [pdf] [word] / compensare [pdf] [word] / îndreptare eroare materială [pdf] [word];
 • Act de identitate al solicitantului / împuternicitului / mandatarului (copie și original);
 • Documente de plată sau care fac dovada plății (copii şi originale);
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării solicitantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
 •  
 • Cerere scrisă și semnată;
 • Act de identitate al solicitantului / împuternicitului / mandatarului (copie și original);
 • Documente (copii şi originale) din care să reiasă calitatea solicitantului, după caz;
 • Împuternicire/procură, în original sau copie legalizată, în cazul reprezentării solicitantului;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
Aplicația de declarații online
 • Formular tip completat (2 exemplare); [pdf] [word]
 • Certificatul de Înregistrare Fiscală, dacă este cazul (copie și original);
 • Actul care atestă situaţia locativă, după caz: contract de vânzare - cumpărare, contract de comodat, contract de locaţiune,  act de donaţie, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă şi irevocabilă), certificat de moştenitor, proces-verbal de adjudecare la licitaţie a unui imobil, etc. (copie și original);
 • Anexa punctului de lucru, dacă este cazul (copie și original);
 • Autorizaţia de construire/amplasare (copie și original);
 • Certificat de urbanism (copie și original);
 • Schiţa reclamei, ștampilată și semnată, care va conţine: dimensiunea panoului (Lxl), afişajului sau structura de afişaj, inscripţionarea (copie și original);
 • Procesul verbal de recepţie a lucrării (copie și original);
 • Factura fiscală sau alt document justificativ care atestă achiziţia/amplasarea afişajului respectiv (copie și original);
 • C.I./B.I. (copie și original);
 • Împuternicire şi  C.I./B.I. împuternicit, dacă este cazul (copie și original);
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
 • Formular tip completat (2 exemplare); [pdf] [word]
 • Autorizaţie de demolare/dezafectare (copie și original);
 • Proces verbal de demolare/dezafectare (copie și original);
 • Certificatul de Înregistrare Fiscală, dacă este cazul;
 • C.I./B.I. (copie și original);
 • Împuternicire şi C.I./B.I. împuternicit, dacă este cazul (copie și original);
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

Este vorba despre locuri publice utilizate pentru desfaşurarea unor activitaţi de comercializare cu caracter sezonier/ocazional, pentru activitatea de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare, unităţi de alimentaţie publică şi terase de vară, pentru prestări servicii, pentru jocuri de noroc şi schimb valutar, pentru depozite şi anexe la construcţii, pentru activităţi de comercializare exclusivă de presă şi carte, pentru organizare de şantier, pentru garaje, căi suplimentare de acces, mijloace publicitare. Documentele necesare sunt:

 • Formular tip completat (2 exemplare); [pdf] [word]
 • Certificatul de Înregistrare Fiscală, dacă este cazul (copie și original);
 • Actul care atestă situaţia locativă, după caz: contract de vânzare–cumpărare, contract de comodat, contract de locaţiune,  act de donaţie, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă si irevocabilă), certificat de moştenitor, proces verbal de adjudecare la licitaţie a unui imobil, etc. (copie și original);
 • Autorizaţia de construire/amplasare (copie și original);
 • Acord de funcţionare comercial în cazul utilizării locurilor publice pentru desfaşurarea unor activitaţi de comercializare cu caracter sezonier/ocazional (copie și original);
 • Contractul ocupare temporară a domeniului public încheiat cu A.D.P.D.U. Sector 6, sau orice alt fel de înţelegere încheiată (copie și original);
 • Proces verbal de predare amplasament (copie și original);
 • Plan de amplasare (copie și original);
 • C.I./B.I. (copie și original);
 • Împuternicire şi  C.I./B.I. împuternicit, dacă este cazul (copie și original);
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

Este vorba despre locuri în care se desfășoară activitaţi de comercializare cu caracter sezonier/ocazional, activități de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare, cu unităţi de alimentaţie publică şi terase de vară, locuri publice în care se desfășoară prestări servicii, jocuri de noroc și schimb valutar, depozite şi anexe la construcţii, activităţi de comercializare exclusivă de presă şi carte, organizare de şantier, garaje, mijloace publicitare. Pentru scoaterea din evidențele fiscale, e nevoie de următoarele acte:

 • Formular tip completat (2 exemplare); [pdf] [word]
 • Autorizaţie de demolare/dezafectare (copie și original);
 • Proces verbal de demolare/dezafectare (copie și original);
 • Certificatul de Înregistrare Fiscală, dacă este cazul (copie și original);
 • Rezilierea contractului de ocupare temporară a domeniului public încheiat cu A.D.P.D.U. Sector 6 (copie și original);
 • C.I./B.I. (copie și original);
 • Împuternicire şi  C.I./B.I. împuternicit, dacă este cazul (copie și original);
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
 • Formular tip completat; [pdf] [word]
 • C.I./B.I.;
 • Actul care atestă deţinerea/utilizarea unui mijloc de transport, după caz: contract de vânzare cumpărare, contract de comodat, contract de locaţiune, act de donaţie, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă şi irevocabilă), certificat de moştenitor, etc.;
 • Certificat de înmatriculare, cu inspecția tehnică periodică valabilă (copie și original);
 • Contractul ocupare temporară a domeniului public încheiat cu A.D.P.D.U. Sector 6 (copie și original).
Aplicația de declarații online