Home

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituției
 • Organigrama
 • Codul etic al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6
 • Declarații de avere și interese ale funcționarilor publici din cadrul instituției
 • Drepturile salariale ale personalului instituției
 • Anunţuri de concurs de recrutare/promovare în grad profesional și rezultatele concursurilor de recrutare/promovare în grad profesional
 • Rapoarte/statistici ce conțin informații de interes public din bazele de date ale Direcției
 • Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6
 • Raport anual de activitate al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6
 • Declaraţie privind asumarea agendei de integritate organizationala
 • Plan de integritate
 • Programul anual al achizițiilor publice
 • Documente cu privire la produse, servicii și lucrări specifice achizițiilor publice din cadrul instituției 
 • Strategia anuală de achiziții publice a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6
 • Contractele de achizitii publice/acordurile cadru incheiate precum si actele aditionale, inclusiv anexele
 • Protocoalele/acordurile/ parteneriatele încheiate cu instituții publice, persoane juridice, organizatii neguvernamentale
 • Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001
 • Buletin Informativ conform art. 5 alin. 2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • Formulare
 • Contul de inchidere al executiei bugetare