Home

Acte Necesare Persoane Juridice

X

Acte Necesare Persoane Juridice

 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale / cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor juridice; [pdf] [word]
 • Act dobândire (copie conform cu originalul);
 • Evidență contabilă, după caz;
 • Copie CUI;
 • Delegație și copie CI delegat.

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 • Autorizația de construire (copie conform cu originalul);
 • Anunțul de începere a lucrărilor, înregistrat la organul emitent al autorizației de construire (după caz);
 • Proces verbal de recepție (copie conform cu originalul);
 • Fișă de calcul privind regularizarea taxei, la terminarea lucrărilor de construire;
 • Memoriu tehnic sau certificat de edificare/atestare;
 • Notă contabilă;
 • Balanța de verificare analitică;
 • Analitic cont 231 cu evidențierea plăților către organul emitent al autorizației de construire, I.S.C și copii ale documentelor de plată;
 • Declarație pe propria răspundere din partea administratorului societății, din care să rezulte că la adresa imobilului nu desfășoară activități economice, nu se deduc cheltuieli cu utilitățile, nu sunt înregistrate puncte de lucru sau sedii secundare.
 • Actul de dobândire (copie conform cu originalul);
 • Fișa bunului imobil;
 • Notă contabilă;
 • Balanța de verificare;
 • Contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire și orice altele documente justificative din care să rezulte destinația clădirii (unde este cazul).
 • Adeverință de la asociația de proprietari din care sa rezulte dacă la adresa imobilului se desfășoară activități economice și/sau dacă acesta este folosit pentru locuit (unde este cazul);
 • Declarație pe propria răspundere din partea administratorului societății, din care să rezulte că la adresa imobilului nu desfășoară activități economice, nu se deduc cheltuieli cu utilitățile, nu sunt înregistrate puncte de lucru sau sedii secundare.
 • Proces verbal de licitație (copie conform cu originalul);
 • Act adjudecare (copie conform cu originalul);
 • Notă contabilă;
 • Balanța de verificare;
 • Contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire și orice altele documente justificative din care să rezulte destinația clădirii (unde este cazul);
 • Adeverință de la asociația de proprietari din care să rezulte dacă la adresa imobilului se desfățoară activități economice și/sau dacă este folosit pentru locuit (unde este cazul);
 • Declarație pe propria răspundere din partea administratorului societății, din care să rezulte că la adresa imobilului nu desfășoară activități economice, nu se deduc cheltuieli cu utilitățile, nu sunt înregistrate puncte de lucru sau sedii secundare.
 • Contractul de leasing financiar;
 • Raport de evaluare pentru impozitare și recipisa ANEVAR (original sau copie conform cu originalul);
 • Balanța de verificare;
 • Contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire și orice altele documente justificative din care să rezulte destinația clădirii (unde este cazul);
 • Adeverință de la asociația de proprietari din care să rezulte dacă la adresa imobilului se desfășoară activități economice și/sau dacă este folosit pentru locuit (unde este cazul);
 • Declarație pe propria răspundere din partea administratorului societății, din care să rezulte că la adresa imobilului nu desfășoară activități economice, nu se deduc cheltuieli cu utilitățile, nu sunt înregistrate puncte de lucru sau sedii secundare.
 • Rezilierea contractului de leasing (copie conform cu originalul);
 • Procesul verbal de predare-primire al bunului (copie conform cu originalul);
 • Raportul de evaluare necesar înregistrarii în contabilitate;
 • Balanța de verificare;
 • Contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire și orice altele documente justificative din care să rezulte destinația clădirii (unde este cazul);
 • Adeverință de la asociația de proprietari din care sa rezulte dacă la adresa imobilului se desfășoară activități economice și/sau dacă este folosit pentru locuit (unde este cazul);
 • Declarație pe propria răspundere din partea administratorului societății, din care să rezulte că la adresa imobilului nu desfășoară activități economice, nu se deduc cheltuieli cu utilitățile, nu sunt înregistrate puncte de lucru sau sedii secundare.
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale / cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor juridice; [pdf] [word]
 • Raport de evaluare pentru impozitare și recipisa ANEVAR (original sau copie conform cu originalul);
 • Balanța analitică – cont 212 pe elemente componente;
 • Contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire și orice altele documente justificative din care să rezulte destinația clădirii (unde este cazul);
 • Adeverință de la asociația de proprietari din care să rezulte dacă la adresa imobilului se desfășoară activități economice și/sau dacă este folosit pentru locuit (unde este cazul);
 • Declarație pe propria răspundere din partea administratorului societății, din care să rezulte că la adresa imobilului nu desfășoară activități economice, nu se deduc cheltuieli cu utilitățile, nu sunt înregistrate puncte de lucru sau sedii secundare.
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale / cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor juridice; [pdf] [word]
 • Acte care au stat la baza modificării;
 • Adresa cu evidența cronologică, în cazul modificărilor succesive;
 • Notă contabilă, balanță analitică, bilanț la declararea peste termen.
 • Declarația de scoatere din evidență a unei construcții / teren; [pdf] [word]
 • Document înstrăinare / autorizație demolare și proces-verbal de recepție a demolari (copie conform cu originalul);
 • Notă contabilă;
 • Balanța de verificare clasa 2;
 • Copie CUI;
 • Delegație și copie CI delegat;

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

Aplicația de declarații online
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale / cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor juridice; [pdf] [word]
 • Act dobândire (copie conform cu originalul); 
 • Evidență contabilă, după caz;
 • Copie CUI;
 • Delegație și copie CI delegat;

*În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 • Autorizația de construire (copie conform cu originalul);
 • Anunțul de începere a lucrărilor, înregistrat la organul emitent al autorizației de construire (după caz);
 • Proces verbal de recepție (copie conform cu originalul);
 • Fișă de calcul privind regularizarea taxei, la terminarea lucrărilor de construire;
 • Memoriu tehnic sau certificat de edificare/atestare;
 • Notă contabilă;
 • Balanța de verificare analitică;
 • Analitic cont 231 cu evidențierea plăților către organul emitent al autorizației de construire, I.S.C și copii ale documentelor de plată.
 • Autorizația de construire (copie conform cu originalul);
 • Anunțul de începere a lucrărilor, înregistrat la organul emitent al autorizației de construire (după caz);
 • Proces verbal de recepție (copie conform cu originalul);
 • Fișă de calcul privind regularizarea taxei, la terminarea lucrărilor de construire;
 • Memoriu tehnic sau certificat de edificare/atestare;
 • Notă contabilă;
 • Balanța de verificare analitică;
 • Analitic cont 231 cu evidențierea plăților către organul emitent al autorizației de construire, I.S.C și copii ale documentelor de plată.
 • Proces verbal de licitație (copie conform cu originalul);
 • Act de adjudecare (copie conform cu originalul);
 • Nota contabilă;
 • Balanța de verificare.
 • Contractul de leasing financiar;
 • Raport de evaluare pentru impozitare și recipisa ANEVAR (original sau copie conform cu originalul);
 • Balanța de verificare.
 • Rezilierea contractului de leasing (copie conform cu originalul);
 • Procesul verbal de predare-primire a bunului (copie conform cu originalul);
 • Raportul de evaluare necesar înregistrării în contabilitate;
 • Balanța de verificare.
 • Contract de concesiune, închiriere, administrare sau folosință;
 • Adeverinta emisă de proprietarul clădirii, din care să rezulte valoarea de impozitare, suprafața folosită și data ultimei evaluări.
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale / cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice; [pdf] [word]
 • Raport de evaluare pentru impozitare și recipisa ANEVAR (original sau copie conform cu originalul);
 • Balanta analitică – cont 212 pe elemente componente.
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale / cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor juridice; [pdf] [word]
 • Acte care au stat la baza modificării;
 • Adresă cu evidența cronologică, în cazul modificărilor succesive;
 • Notă contabilă, balanța analitică, bilanț la declararea peste termen.
 • Declarația de scoatere din evidență a unei construcții/teren; [pdf] [word]
 • Document înstrăinare/autorizație demolare și proces-verbal de recepție a demolari (copie conform cu originalul);
 • Notă contabilă;
 • Balanța de verificare clasa 2;
 • Copie CUI;
 • Delegație și copie CI delegat;

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

Aplicația de declarații online
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, în cazul persoanelor juridice; [pdf] [word]
 • Notă contabilă;
 • Balanța de verificare;
 • Copie CUI;
 • Delegatie și copie CI delegat;

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 • Act dobândire (copie conform cu originalul);
 • Schița cadastrală.
 • Proces verbal de licitație (copie conform cu originalul);
 • Act de adjudecare (copie conform cu originalul).
 • Contract de concesiune, închiriere, administrare sau folosință.
Aplicația de declarații online
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport; [pdf]
 • Cartea de identitate a autovehiculului (copie și original), emisă de RAR (Registrul Auto Român);
 • Adeverință RAR sau de la producător pentru atestarea suspensiei pneumatice pentru autovehicule >12 tone;
 • Fișa de înmatriculare vizată de autoritatea administrativ-teritorială unde vânzătorul are domiciliul/sediul;
 • Certificatul de atestare fiscală, atât în cazul transmiterii dreptului de proprietate, cât și în cazul transmiterii dreptului de folosință (cesiune sau novatie) ;
 • Copie CUI;
 • Delegație și copie CI delegat;
 • Act de dobândire, după caz (copie conform cu originalul).

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

** Documentele solicitate se depun în limba oficială, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală.

 • Factura, în cazul dobândirii de la o persoană juridică (3 exemplare înregistrate în Registrul de Evidență a Mijloacelor de Transport – REMTII);
 • Factura reziduală, în cazul finalizării contractului de leasing (3 exemplare);
 • Contract de vânzare-cumpărare, în cazul dobândirii de la o persoană fizică (3 exemplare înregistrate la organul fiscal local al vânzătorului în cartusul A și B din contract );
 • Factură tradusă de un traducător autorizat (copii conforme cu originalul).
 • Copie contract leasing și copie proces verbal de predare-primire (conforme cu originalul);
 • Copie contract novație / cesiune și copie după procesul verbal de predare-primire (conforme cu originalul).
 • Factura cu valoarea reziduală/finală;
 • Copie certificat de atestare fiscală;
 • Fișa de înmatriculare.
 • Plata tuturor obligațiilor bugetare exigibile și plata integrală pentru bunul ce urmează a fi înstrăinat;
 • Declarația pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport; [pdf] [word]
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală; [pdf] [word]
 • Factura de vânzare în 5 exemplare sau copii conform cu originalul, semnate de ambele părți;
 • Cartea de identitate a vehiculului (copie conform cu originalul);
 • Certificat distrugere (REMAT), contract cesiune sau novație (copie conform cu originalul);
 • Fișa de înmatriculare;
 • Copie CUI;
 • Delegație și copie CI delegat.
 • Cerere de transfer; [pdf] [word]
 • CUI-ul noului sediu social (copie);
 • Cerere înscriere mențiuni – Registrul Comerțului (copie);
 • Sentința judecătorească (copie);
 • Act intern al firmei, referitor la schimbarea de sediu - hotărârea AGA sau decizia asociat unic (copie);
 • Balanța analitică - ultima lună închisă, conform legislației în vigoare;
 • Cărți de identitate ale mașinilor, în cazul în care se înregistrează transferul de la altă Unitate Administrativ Teritorială la Sectorul 6 (copie);
 • Fișe de înmatriculare;
 • Delegație și copie CI delegat;

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 

Aplicația de declarații online
 • Cerere tip completată ; [pdf] [word]
 • Plata tuturor obligațiilor bugetare exigibile;
 • În cazul certificatelor fiscale pentru înstrăinare (clădiri, terenuri, autovehicule), este necesară și plata integrală pentru bunul ce urmează a fi înstrăinat;
 • Actul de folosință a spațiului (contract de închiriere, comodat, acord proprietar, etc.) – obligatoriu pentru certificatele fiscale prin care se solicită acordul de funcționare (copie);
 • Balanță analitică (ultima lună închisă, conform legislației în vigoare);
 • Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 și 231), cu evidențierea bunurilor patrimoniale situate pe raza Sectorului 6, inclusiv analitic mijloace transport;
 • Copie CUI;
 • Delegație și copie CI delegat;

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 • Cerere de transfer; [pdf] [word]
 • CUI-ul noului sediu social (copie);
 • Cerere înscriere mențiuni – Registrul Comerțului (copie);
 • Sentința judecătorească (copie);
 • Act intern al firmei, referitor la schimbarea de sediu - hotărârea AGA sau decizia asociat unic (copie);
 • Balanța analitică - ultima lună închisă, conform legislației în vigoare;
 • Cărți de identitate ale mașinilor, în cazul în care se înregistrează transferul de la altă Unitate Administrativ Teritorială la Sectorul 6 (copie);
 • Fișe de înmatriculare;
 • Delegație și copie CI delegat;

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 • Cerere de restituire [pdf] [word]
 • Cerere de compensare [pdf]
 • Documentele de plată care atestă că s-au achitat sumele catre Bugetul Local Sector 6 (în original sau copie conform cu originalul);
 • Extras de cont;
 • Copie CUI;
 • Delegație și copie CI delegat;

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 • Cerere pentru acordarea scutirii, în cazul persoanelor juridice;
 • Actul de proprietate al bunului pentru care se solicită scutirea la plată;
 • Documente justificative în baza cărora se solicită scutirea;
 • Copie CUI ;
 • Delegație și copie C.I. delegat;

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 • Declarație decont privind sumele încasate, reprezentând taxa hotelieră; [pdf] [word]
 • CUI;
 • Delegație;
 • Copie C.I. delegat;
 • Analitic clasa 7 din balanța de verificare, reprezentând venituri din cazare.

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 • Cerere de vizare abonamente/bilete de intrare la spectacol; [pdf] [word]
 • Copie factură achiziție bilete și biletele de spectacol (fizic), în vederea vizării;
 • CUI;
 • Delegație;
 • Copie C.I. delegat.

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 • Declarație decont;
 • Copie CUI;
 • Delegație și copie C.I. delegat;

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 • Declarații pentru bunurile patrimoniale primite/predate (clădiri, teren, auto etc.);
 • Copie proiect fuziune / divizare;
 • Hotărâre judecătorească a Registrului Comerțului, de aprobare a fuziunii/divizării;
 • Copia Monitorului Oficial unde s-a publicat fuziunea / divizarea;
 • Procesul verbal de predare-primire, cu menționarea datelor de identificare a bunurilor care se transferă;
 • Balanța analitică la data predării/primirii;
 • Copie CUI;
 • Delegație și copie CI delegat;

* În cazuri specifice, pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

Aplicația de declarații online
 • Formular tip completat (2 exemplare) [pdf] [word]
 • Certificatul de Înregistrare al Societăţii Comerciale (copie și original);
 • Actul care atestă situaţia locativă, după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de comodat, contract de locaţiune, act de donaţie, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă şi irevocabilă), certificat de moştenitor, proces verbal de adjudecare la licitaţie a unui imobil etc. (copie și original);
 • Anexa punctului de lucru, dacă este cazul (copie și original);
 • Autorizaţia de construire/amplasare (copie și original);
 • Certificat de urbanism (copie și original);
 • Schiţa reclamei care va conţine: dimensiunea panoului (Lxl), afişajului sau structura de afişaj, inscripţionarea, ştampilată şi semnată  (copie și original);
 • Procesul verbal de recepţie a lucrării (copie și original);
 • Factura fiscală sau alt document justificativ care atestă achiziţia / amplasarea afişajului respectiv (copie și original);
 • Delegaţie (original);
 • CI/BI delegat (copie și original);
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
 • Formular tip completat (2 exemplare); [pdf] [word] 
 • Autorizaţie de demolare/dezafectare (copie și original);
 • Proces verbal demolare/dezafectare (copie și original);
 • Hotărârea generală a acţionarilor / Decizia asociatului unic (copie și original);
 • Certificat de înscriere menţiuni (O.N.R.C.) (copie și original);
 • Încheierea judecătorului delegat la O.N.R.C. (copie și original);
 • Certificatul de Înregistrare al Societăţii Comerciale (copie și original);
 • Delegaţie (original);
 • C.I. delegat (copie și original).
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

Este vorba despre locuri publice utilizate pentru desfaşurarea unor activitaţi de comercializare cu caracter sezonier/ocazional, pentru activitatea de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare, unităţi de alimentaţie publică şi terase de vară, pentru prestări servicii, pentru jocuri de noroc şi schimb valutar, pentru depozite şi anexe la construcţii, pentru activităţi de comercializare exclusivă de presă şi carte, pentru organizare de şantier, pentru garaje, căi suplimentare de acces. Documentele necesare sunt:

 

 • Formular tip completat (2 exemplare) [pdf] [word]
 • Certificatul de Înregistrare al Societăţii Comerciale (copie și original);
 • Actul care atestă situaţia locativă, după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de comodat, contract de locaţiune,  act de donaţie, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă si irevocabilă), certificat de moştenitor, proces verbal de adjudecare la licitaţie a unui imobil etc. (copie și original);
 • Autorizaţia de construire/amplasare (copie și original);
 • Acord de funcţionare comercial, în cazul utilizării locurilor publice pentru desfăşurarea unor activităţi de comercializare cu caracter sezonier/ocazional (copie + original);
 • Contractul ocupare temporară a domeniului public, încheiat cu A.D.P.D.U. Sector 6, sau orice altă înţelegere încheiată (copie și original);
 • Proces verbal de predare amplasament (copie și original);
 • Plan amplasare (copie și original);
 • Delegaţie (original);
 • CI/BI delegat (copie și original).
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

Este vorba despre locuri în care se desfășoară activitaţi de comercializare cu caracter sezonier/ocazional, activități de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare, cu unităţi de alimentaţie publică şi terase de vară, locuri publice în care se desfășoară prestări servicii, jocuri de noroc și schimb valutar, depozite şi anexe la construcţii, activităţi de comercializare exclusivă de presă şi carte, organizare de şantier, garaje, mijloace publicitare. Pentru scoaterea din evidențele fiscale, e nevoie de următoarele acte:

 

 • Formular tip completat (2 exemplare); [pdf] [word] 
 • Autorizaţie de demolare/dezafectare (copie și original);
 • Proces verbal demolare/dezafectare (copie și original);
 • Hotărârea generală a acţionarilor / Decizia asociatului unic (copie și original);
 • Certificat de înscriere menţiuni (O.N.R.C.) (copie și original);
 • Încheierea judecătorului delegat la O.N.R.C. (copie și original);
 • Certificatul de Înregistrare al Societăţii Comerciale (copie și original);
 • Rezilierea contractului de ocupare temporară a domeniului public, încheiat cu A.D.P.D.U. Sector 6 (copie și original);
 • Delegaţie (original);
 • C.I. delegat (copie și original).
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
Aplicația de declarații online