Formular tip completat (2 exemplare);

Certificatul de Înregistrare Fiscală (dacă este cazul) (copie + original);

Actul care atestă situaţia locativă, după caz : contract de vânzare –cumpărare, contract de comodat, contract de locaţiune, act de donaţie, contract de schimb, hotărâre judecătorească(definitivă şi irevocabilă), certificat de moştenitor, proces-verbal de adjudecare la licitaţie a unui imobil, etc. (copie + original);

Anexa punctului de lucru, daca este cazul (copie + original);

Autorizaţia de construire/amplasare (copie + original);

Certificat de urbanism (copie + original);

Schiţa reclamei care va conţine: dimensiunea ( Lxl ) panoului, afişajului sau structura de afişaj, inscripţionarea, ştampilată şi semnată (copie + original);

Procesul verbal de recepţie a lucrării (copie + original);

Factura fiscală sau alt document justificativ care atestă achiziţia/amplasarea afişajului respectiv (copie + original);

C.I./B.I. (copie + original);

Împuternicire şi C.I./B.I. împuternicit (copie + original), dacă este cazul

Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale