DECLARATIE DE IMPUNERE (formular tip - 2 exemplare) INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

1.IN CAZUL UNEI REEVALUARI:

RAPORTUL DE REEVALUARE INTOCMIT DE EXPERTI RECUNOSCUTI DE ANEVAR SAU DE ALT ORGANISM NATIONAL SAU INTERNATIONAL(fotocopie);

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SAU DECIZIA ASOCIATULUI UNIC PRIVIND APROBAREA INREGISTRARII IN EVIDENTELE CONTABILE A REZULTATULUI RAPORTULUI DE EVALUARE (fotocopie);

BALANTA ANALITICA AFERENTA LUNII IN CARE A FOST ÎNREGISTRATA IN EVIDENTELE CONTABILE VALOAREA REZULTATA IN URMA RAPORTULUI DE EVALUARE NOTA CONTABILA,FISA CONT 212 - CONSTRUCTII;FISA CONT 211 - TERENURI;

2. IN CAZUL EXECUTARII ANUMITOR LUCRARI:

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE / CONTRACT DE PRESTARI SERVICII/DEVIZ DE LUCRARI(daca este cazul - fotocopie);

PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR (fotocopie);

DOCUMENTUL CARE ATESTA REGULARIZAREA TAXEI PENTRU AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE (daca este cazul - fotocopie);

DOCUMENTUL CADASTRAL (ex.: FISA CORPULUI DE PROPRIETATE), DUPA CAZ, PENTRU SUFRAFATA OCUPATA DE CONSTRUCTIA RESPECTIVA

NOTA CONTABILA/BALANTA ANALITICA AFERENTA LUNII IN CARE A FOST ÎNREGISTRATA IN EVIDENTELE CONTABILE VALOAREA

3.IN ALTE CAZURI

DOCUMENTELE CARE AU STAT LA BAZA MODIFICARII VALORII IMPOZABILE A CLADIRII (fotocopie);

DOCUMENTELE CONTABILE CARE ATESTA MODIFICAREA VALORII DE INTRARE A CLADIRII (ex.: nota contabila, balanta analitica etc. - fotocopie).

COPIE C.U.I, DELEGATIE, COPIE C.I