Cerere pentru acordarea scutirii (formular tip)

Actul de identitate al contribuabilului (original şi fotocopie)

Actul de dobândire al imobilului (original şi fotocopie)

Actul doveditor care atestă faptul că proprietarul este beneficiar al scutirii, după caz : legitimaţie veteran de război/văduvă veteran de război, conform Legii nr.44/1994, certificat de încadrare în grad de handicap grav, accentuat sau gradul I de invaliditate, conform Legii nr.448/2006, hotărârea care să ateste calitatea de beneficiar al Decretului nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945,

Altele :

Împuternicire, original sau copie legalizată (în cazul lipsei titularului)

Fotocopiile se certifică “conform cu originalul” şi se semnează