Cerere pentru acordarea scutirii (formular tip)

Actul de identitate al contribuabilului (original şi fotocopie)

Legitimaţie veteran de război/văduvă veteran de război, conform Legii nr.44/1994 (original şi fotocopie)

Hotărârea care să ateste calitatea de beneficiar al Decretului nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (original şi fotocopie)

Cartea de identitate a mijlocului de transport, cu viză R.A.R. pentru autovehiculele istorice (original şi fotocopie)

Atestat de vehicul istoric emis de R.A.R. (original şi fotocopie)

Cartea de identitate a mijlocului de transport, cu viză R.A.R. din care să reiasă că autovehiculul este hybrid sau electric (original şi fotocopie)

Cartea de identitate a mijlocului de transport din care să reiasă că autovehiculul este adaptat hycomat conform prevederilor legale în vigoare (original şi fotocopie)

Altele :

Împuternicire, original sau copie legalizată (în cazul lipsei titularului).

Fotocopiile se certifică “conform cu originalul” şi se semnează