Declaraţie specială, după caz (pentru persoanele care deţin în proprietate mai multe clădiri)

Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri (formular tip)

Actul de identitate al contribuabilului (original şi fotocopie)

Actul de dobândire, după caz : contract de vânzare-cumpărare, act de donaţie, certificat de moştenitor, hotărâri judecătoreşti legalizate cu menţiunea definitivă şi irevocabilă, act de adjudecare şi proces verbal de licitaţie, autorizaţie de construire şi proces verbal de recepţie a lucrărilor, contract de construire şi proces verbal de predare-primire/punere în posesie în cazul locuinţelor noi, etc. (original şi fotocopie)

Schiţa imobilului (original şi fotocopie)

Altele :

Împuternicire, original sau copie legalizată (în cazul lipsei titularului)

Fotocopiile se certifică “conform cu originalul” şi se semnează.