CERERE (formular tip);

Actul de identitate (original şi fotocopie)

Certificat de deces, in cazul dezbaterii succesiunii (original şi fotocopie)

Împuternicire, original sau copie legalizată (în cazul lipsei titularului).

Fotocopiile se certifică “conform cu originalul” şi se semnează