CERERE (formular tip);

Actul de identitate al contribuabilului (original şi fotocopie)

Certificat de căsătorie / Sentinţă civilă de divorţ (original şi fotocopie)

Împuternicire, original sau copie legalizată (în cazul lipsei titularului)

Fotocopiile se certifică “conform cu originalul” şi se semnează