Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport (formular tip)

Actul de identitate al contribuabilului (original şi fotocopie)

Cartea de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R. (original şi fotocopie)

Fişa de înmatriculare (original)

Certificat de atestare fiscală (original şi fotocopie)

Actul de dobândire al mijlocului de transport, după caz : contract de vânzare-cumpărare, contract de leasing şi proces verbal de predare-primire, contract de novaţie, factură fiscală, factură finalizare leasing, actul de dobândire tradus şi legalizat în limba română - în cazul în care mijlocul de transport este dobândit dintr-un stat comunitar al Uniunii Europene, etc. (original şi fotocopie)

Împuternicire, original sau copie legalizată (în cazul lipsei titularului).

Fotocopiile se certifică “conform cu originalul” şi se semnează