DECLARATIE (formular tip);

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală (formular tip)

Actul de identitate al contribuabilului (original şi fotocopie)

Cartea de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R. (original şi fotocopie)

Fişa de înmatriculare (original)

Actul de înstrăinare al mijlocului de transport, după caz : act de vânzare-cumpărare, contract de novaţie sau cesiune, adeverinţă de la REMAT în cazul mijloacelor de transport scoase din uz, etc. (original şi fotocopie)

Timbru fiscal sau taxă de timbru 2 lei (se achită la casieriile instituţiei)

Împuternicire, original sau copie legalizată (în cazul lipsei titularului)

Fotocopiile se certifică “conform cu originalul” şi se semnează