Declaraţie pentru scoaterea din evidenţe a mijloacelor de transport (formular tip)

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală (formular tip)

Cartea de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R. (original şi fotocopie)

Actul de identitate al contribuabilului din care să reiasă noul domiciliu (original şi fotocopie)

Fişa de înmatriculare (original)

Timbru fiscal sau taxă de timbru 2 lei (se achită la casieriile instituţiei)

Altele:

Împuternicire, original sau copie legalizată (în cazul lipsei titularului)

Fotocopiile se certifică “conform cu originalul” şi se semnează